Varför har vi en samfällighetsförening?
Alla boende på Fjärilsvägen 50-128 tillhör Samfälligheten Tandraden.

Föreningens uppgift är att sköta våra gemensamma anläggningar. Dessa är:
Lekplatser, gräsmattor, planteringar, gator, garage, P-platser, allmän belysning, TV-nät fram till resp. fastighets vägguttag, värme- och vattenledningar fram till avstängningsventil i resp. fastighet, yttertak inkl. takkonstruktion med isolation, dagvattenledningar inkl. hängrännor och stuprör.
Dessutom svarar föreningen för ekonomiska åtaganden gentemot Tekniska Verken med avseende på sopavgifter, fjärrvärme, kall- och varmvatten samt el för de gemensamma anläggningarna samt för avgift för kabel-TV till Bredbandsbolaget. (Bredbandsbolaget erbjuder också betal-TV och bredbands-TV via stadsnätsanslutningen till den/de som är intresserade.).

Hur bedrivs föreningens verksamhet?
I november månad varje år håller föreningen årsmöte. Då utser husägarna styrelsen samt beslutar om budget och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. Under maj månad håller föreningen dessutom vanligtvis ett halvårsmöte.
Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter samt tre suppleanter. Årsmötet utser även revisorer, en anläggningsansvarig, en maskin- och fastighetsskötare samt valberedning.
Förutom kvartalsavgiften har samfälligheten vissa andra förpliktelser. Varje husägare ska delta aktivt i underhåll och skötsel av de gemensamma anläggningarna. Detta arbete organiseras i en gemensam vårröjning, fem husvisa röjningar samt individuell gräsklippning enligt ett uppgjort arbetsschema under sommaren.
Vi lägger stor vikt vid detta arbete, då en välskött förening uppfattas på ett positivt sätt av omgivningen och våra kostnader hålls nere. Detta ger också per automatik vårt område en stor attraktivitet.
Snöröjning och sandning inom vårt område samt vissa andra tjänster utförs av entreprenörer.

Hur finansieras föreningens verksamhet?
Varje husägare betalar till föreningen den medlemsavgift som beslutas under årsmötet. Denna betalning sker vid fyra tillfällen under året, nämligen; den 31/1, 30/4, 31/7 samt 31/10, en månad i efterskott eller två månader i förskott.
Medlemmarna täcker kostnaderna för sopavgifter, fjärrvärme, kall- och varmvatten, el till de gemensamma anläggningarna, kabel-TV, snöröjning och sandning, förbrukningsmaterial, underhåll samt fondering till gemensamhetsanläggningarna.

Några ordningsregler för allas trivsel!
§  Parkering får endast ske på befintliga P-platser och i första hand framför det egna garaget
§  Hushåll med två eller flera bilar ska ställa in den ena i garaget och
ev. släpvagn på grässlänt
§  Motorvärmare är tillåtet att använda med tidur. Kupévärmare är inte tillåtet.
§  Biltrafik framför husen är endast tillåten för i- och urlastning.
OBS! Ingen parkering.
§  Kör försiktigt på gator och garageområde. Max hasighet 20 km/h.
Tänk på våra barn.
§  För allas säkerhet: raketuppskjutning ska ske utanför samfällighetens område.